You are currently viewing Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego – zasady, ich naruszenie i skutki prawne

Tłumacz przysięgły jest szczególnym zawodem, wyróżniającym się na tle tłumaczy zwykłych. Zasadniczą różnicą między powyższymi profesjami jest fakt, iż pierwszy z nich pociągnięty może zostać do odpowiedzialności zawodowej. Jeżeli dopuści się on w tłumaczeniu uwierzytelnionym błędu, czekać go mogą określone skutki prawne. Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego uregulowana została w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. Informuje nas ona o zasadach wykonywania zawodu zaufania publicznego, którym jest tłumacz przysięgły.

Na czym opiera się odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego?

W praktyce odpowiedzialność zawodowa ściśle powiązana jest z konsekwencjami prawnymi względem tłumacza. Tłumacz przysięgły cechować się zatem powinien nie tylko doskonałą znajomością języka obcego, ale również starannością i rzetelnością. Jego niekompetencja odbić się może znacząco na tłumaczeniu, które w następstwie zawierać będzie błędy. Musi on także dokładnie stosować się do wymagań zawartych w ustawie.

Obowiązki tłumacza przysięgłego

Najważniejszymi kwestiami zawartymi we wspomnianym zapisie prawnym – oprócz staranności – są również bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej. Warto również zaznaczyć, iż tłumacz nieustannie powinien dbać o podnoszenie swoich kwalifikacji. Wszczęcie postępowania jest konieczne w przypadku sytuacji, w której tłumacz przysięgły odmówi realizacji przekładu zleconego przez organy sądowe, administracyjne bądź policję – wyjątkiem może być podanie ważnego powodu przez tłumacza. Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego dotyczy również prowadzenia przez niego repertorium. Osoba wykonująca uwierzytelnione przekłady wpisana jest na specjalną, ogólnodostępną listę. Dlatego też w sytuacji zmiany danych osobowych  (np. nazwiska bądź miejsca zamieszkania) tłumacz przysięgły musi niezwłocznie poinformować odpowiednie podmioty, najpóźniej w terminie do 30 dni. Wzór podpisu oraz pieczęci tłumacza posiadać powinni Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Zagranicznych i Wojewoda.

Jakie są konsekwencje prawne?

Pamiętajmy, że odpowiedzialność tłumacza przysięgłego opiera się na konkretnych konsekwencjach w razie niedopełnienia obowiązków. Istnieją cztery sposoby, które mogą być podstawą ukarania niekompetencji tłumacza – upomnienie, nagana, zawieszenie wykonywania zawodu od 3 miesięcy do 12 oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu, a następnie ponowne zdanie egzaminu po upływie minimum 2 lat. Warto zaznaczyć, iż właściwe postępowanie może być rozpoczęte po uprzednim złożeniu wniosku przez Wojewodę bądź Ministra Sprawiedliwości. Jednak skargi odnośnie nierzetelnego przekładu uwierzytelnionego kierować do tych podmiotów mogą klienci indywidualni lub instytucje. Postępowanie prowadzi Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych, w której skład wchodzi dziewięciu członków.