You are currently viewing Tłumaczenia prawnicze – charakterystyka

Tłumaczenia prawnicze – charakterystyka

Tłumaczenia prawnicze – charakterystyka

Tłumaczenia prawnicze są szczególną kategorią przekładanych treści, wymagają bowiem nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale niekiedy również dodatkowych uprawnień. Translacja musi być zatem wykonana rzetelnie i starannie, ponieważ wiele tekstów z zakresu prawa cechuje się wiążącą mocą prawną. Zaznaczyć jednak należy, iż przekład prawniczy to nie tylko konieczność posiadania wiedzy z zakresu słownictwa czy zasad gramatycznych języka obcego, ale przede wszystkim obowiązek znajomości branżowego słownictwa. Nie jest możliwe sumienne przetłumaczenie treści, jeżeli tłumacz nie będzie posługiwał się terminologią prawniczą. Zazwyczaj zatem translacje tego typu wykonywane są przez osoby z wykształceniem prawniczym.

Profesjonalne biura tłumaczeń dysponują tłumaczami, specjalizującymi się w określonych dziedzinach. Możliwe jest zatem dobranie właściwego specjalisty do zlecenia, polegającego na translacji prawniczej. Jeżeli więc staje się przed koniecznością wykonania tłumaczenia prawniczego, nie powinniśmy powierzać go niedoświadczonemu tłumaczowi. Posiadanie rozległej wiedzy z zakresu prawa jest bowiem niezwykle kluczową kwestią.

Tłumaczenia prawnicze – rodzaje przekładanych treści

Fachowa translacja prawnicza obejmuje wiele rodzajów dokumentów. Ich zróżnicowana specyfika oznacza, iż należy wziąć pod uwagę podstawowe cechy każdego z nich. Najczęściej tłumaczonymi treściami tego typu są:

 • ustawy, rozporządzenia,
 • akty notarialne,
 • pełnomocnictwa,
 • umowy kupna, sprzedaży
 • umowy cesji, przeniesienia własności,
 • umowy o pracę,
 • dokumenty KRS,
 • opinie prawne, orzeczenia sądowe,
 • pisma procesowe,
 • decyzje, postanowienia, wyroki sądowe,
 • regulaminy,
 • rozporządzenia, dokumenty unijne.

Treści prawnicze charakteryzują się skomplikowaną składnią i nietypowym stosowaniem znaków przystankowych. Zdania są najczęściej długie, a tym samym wielokrotnie złożone. Tłumacz musi być wiec niezwykle uważny i dokładny. Konieczne jest wierne odwzorowanie tłumaczonego dokumentu oraz unikanie zbędnych słów (informacji, niezawartych w tekście źródłowym). Jednocześnie nie należy pomijać żadnych treści, bowiem wówczas istnieje ryzyko niedotłumaczenia. Oczywiście tłumaczenia prawnicze nie tylko obejmują powyższe dokumenty. Mogą to być także teksty naukowe o tematyce prawniczej.

Tłumaczenia uwierzytelnione

W wielu przypadkach konieczne jest wykonanie translacji przez tłumacza przysięgłego. Zlecenie wykonania uwierzytelnionego tłumaczenia może być wystosowane zarówno przez osobę prywatną, jak i organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę, policję czy organy administracji publicznej. Wówczas tłumacz oprócz znajomości terminologii prawniczej posiadać musi również określone uprawnienia. Tłumacz przysięgły dysponuje specjalną pieczęcią, którą następnie umieszcza na zrealizowanym przekładzie. Jest ona potwierdzeniem, iż przetłumaczony dokument zgodny jest z oryginałem. Przekład wykonywany jest przez osobę zaufania publicznego, wpisaną na ogólnodostępną listę tłumaczy przysięgłych. Oczywiście spełniać również należy określone wymogi oraz uzyskać uprawnienia, poprzez zdanie odpowiedniego egzaminu. Dodatkowo tłumacz przysięgły podlega odpowiedzialności zawodowej. Jeżeli niedostatecznie bądź nierzetelnie wywiąże się ze swoich obowiązków, ukarany może być upomnieniem, naganą, karą pieniężną, zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na określony czas bądź pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu.