You are currently viewing Tłumaczenie języka migowego – jak zostać tłumaczem?

Tłumaczenie języka migowego – jak zostać tłumaczem?

 • Post author:
 • Post category:Bez kategorii

Tłumaczenia występować mogą w różnych formach – jedną z nich są tłumaczenia języka migowego. Tłumacz języka migowego to zawód, którego wykonywanie wymaga spełnienia określonych warunków. Osoby, które podejmują się tego zadania znaleźć mogą pracę w wielu urzędach bądź instytucjach. Jak zatem zostać tłumaczem języka migowego i jakie kryteria należy spełnić?

W jakich miejscach pracować może tłumacz języka migowego?

Osoby niedosłyszące bądź całkowicie niesłyszące bardzo dobrze radzą sobie podczas wykonywania codziennych czynności. Niestety dużą barierą jest dla nich porozumiewanie się z innymi osobami. Trudność ta towarzyszy im np. podczas załatwiania wszelkich formalności w różnego typu instytucjach. Osoby chcące wykonywać zawód tłumacza języka migowego znaleźć mogą zatrudnienie w wielu miejscach, jednak zawód ten nie jest zbyt popularny.

Tłumacz języka migowego jest ogromnym wsparciem dla osób niesłyszących – pomaga im komunikować się z otoczeniem. Jest to zatem osoba niezwykle istotna w życiu publicznym. Najczęściej tłumacz ten zatrudnienie znaleźć może w telewizji, szpitalu, sądzie, instytucjach związanych z pomocą osobom niesłyszącym, pomocą społeczną lub przy wydarzeniach sportowych.

Aby móc pełnić zawód tłumacza migowego nie jest konieczne posiadanie kierunkowego wykształcenia. Istotne jest ukończenie szkoły średniej bądź zawodowej. Przede wszystkim tłumacz powinien znać język migowy, jednak nie jest to wystarczający warunek. Przyszły tłumacz języka migowego musi zdać specjalny egzamin na tłumacza języka migowego. Po jego zaliczeniu kandydat na tłumacza otrzyma certyfikat, który upoważniać go będzie do wykonywania zawodu tłumacza języka migowego.

Wymogi dotyczące egzaminu

Certyfikat Tłumacza Polskiego Języka Migowego wystawiany jest przez odpowiedni organ – Polski Związek Głuchych. Do egzaminu podejść można podczas sesji wiosennej bądź jesiennej, po ukończeniu odpowiedniego kursu.

Jakie kryteria należy spełnić, aby móc otrzymać certyfikat? Kandydat musi:

 • mieć ukończone 21 lat,
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • być obywatelem Polski,
 • dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie być osobą, przeciw której toczy się postępowanie karne, dyscyplinarne bądź postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
 • nie być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo czy przestępstwo skarbowe.

Certyfikat Tłumacza Polskiego Języka Migowego

Obecnie obowiązuje jeden typ certyfikatu – Certyfikat Tłumacza Polskiego Języka Migowego. Osoba nim dysponująca tytułowana jest „ekspertem języka migowego”. Jest to wersja ujednolicona, bowiem do niedawna certyfikat ten podzielony był na kilka poziomów. Były to przede wszystkim:

 • Poziom T1 – certyfikat poświadczał znajomość języka migowego oraz umiejętność posługiwania się nim w porozumiewaniu się z osobami niesłyszącymi. Konieczna była wówczas znajomość m.in. 750 znaków.
 • Poziom T2 – nieco bardziej zaawansowany stopień, tytułujący tłumacza jako biegłego tłumacza języka migowego.

Aby móc przystąpić do egzaminu na tłumacza języka migowego tłumacz wykonać musi kilka czynności. Przede wszystkim należy przesłać wniosek do Zarządu Głównego PZG drogą elektroniczną, poświadczenie posiadanego wykształcenia, dokument potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz dowód opłaty wstępnej.