Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Jakość i poufność

  1. Jakość :

Dużą wagę przywiązujemy do doboru odpowiedniego tłumacza do konkretnego zlecenia i weryfikacji każdego przekładu przez niezależnych konsultantów i native speaker’ów. Aby zapewnić niezbędną spójność każdego tłumaczenia, zazwyczaj nie rozdzielamy projektów pomiędzy wielu tłumaczy. Każde tłumaczenie wysyłane do Klienta przechodzi co najmniej dwuetapowy proces weryfikacji, przeprowadzany w wewnętrznym dziale kontroli jakości.

  1. Poufność

Wszelkie dane, dokumenty i materiały przekazywane do tłumaczenia traktowane są jako poufne. Zwracamy ogromną uwagę na zachowanie poufności informacji przekazywanej przez Państwo zarówno w przekładach pisemnych, jak i ustnych. Rozumiemy jaką wartość niesie ze sobą informacja, dlatego opracowaliśmy własny system ochrony informacji i stosujemy go zawsze, niezależnie od istnienia umowy o poufności między nami a Zleceniodawcą. Dlatego gwarantujemy Państwu zachowanie powierzonej informacji w bezpieczny sposób i przestrzeganie poufności przekazywanych nam informacji do tłumaczenia.

  1. Ochrona Danych Osobowych. INFORMACJA

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotyczy ochrony danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS  sc  prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  • dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:

  • w zakresie realizacji umowy – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy – przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .

4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.

5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.

7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie dane, dokumenty i materiały przekazywane do tłumaczenia traktowane są jako poufne. Zwracamy ogromną uwagę na zachowanie poufności informacji przekazywanej przez Państwo zarówno w przekładach pisemnych, jak i ustnych. Rozumiemy jaką wartość niesie ze sobą informacja, dlatego opracowaliśmy własny system ochrony informacji i stosujemy go zawsze, niezależnie od istnienia umowy o poufności między nami a Zleceniodawcą. Dlatego gwarantujemy Państwu zachowanie powierzonej informacji w bezpieczny sposób i przestrzeganie poufności przekazywanych nam informacji do tłumaczenia.