You are currently viewing Co to jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Co to jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Tłumaczenie uwierzytelnione należy do tłumaczeń wykonywanych przez wyspecjalizowanych tłumaczy. Tłumaczenie tego typu bywa niezbędne w procesach prawnych, sprawach urzędowych oraz w wielu innych sytuacjach. Wykonanie tłumaczenia uwierzytelnionego należy powierzyć wyłącznie tłumaczowi, który posiada niezbędne kwalifikacje. Czym dokładnie jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Czym są tłumaczenia uwierzytelnione?

Tłumaczenie uwierzytelnione, zwane także tłumaczeniem poświadczonym, to szczególny rodzaj tłumaczeń, obejmujący tłumaczenie dokumentów o mocy prawnej. Najczęściej dokumenty tego rodzaju są wykorzystywane w sądach, przez prokuratorów, policję lub organy administracji publicznej.

Przede wszystkim tłumaczenie uwierzytelnione musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia, nadane mu przez Ministra Sprawiedliwości. Ponadto jego nazwisko znajduje się na ogólnodostępnej liście tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości. Wykonane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie zawiera poświadczenie wraz z jego pieczęcią oraz podpisem. Znajduje się tam również krótka formuła z informacją o rodzaju dokumentu przedłożonego do podpisu, języku źródłowym oraz formie przekazanego dokumentu (oryginał czy kopia). Dodatkowo, na tłumaczeniu widnieje także informacja z numerem dokumentu w repertorium tłumacza. 

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumaczenie uwierzytelnione zyskuje ważność prawną, dzięki czemu bez problemu jest uznawane przez instytucje państwowe oraz wszystkie inne podmioty, wymagające oficjalnej dokumentacji. To właśnie autoryzacja przez tłumacza sprawia, że tłumaczenie, podobnie jak dokument w wersji oryginalnej, posiada moc prawną.

Zanim jednak tłumacz zostanie tłumaczem przysięgłym musi zdać specjalny egzamin. Składa się on z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Aby przystąpić do części drugiej (ustnej), konieczne jest zdanie części pierwszej (pisemnej). Po zaliczeniu całości egzaminu przyszły tłumacz przysięgły musi złożyć wniosek o uzyskanie licencji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów, które będą stanowiły potwierdzenie kwalifikacji oraz doświadczenia. Proces uzyskania licencji obejmuje również uiszczenie opłaty w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Gdy zostaną załatwione wszystkie kwestie formalne, ostatnim krokiem jest złożenie przysięgi przed odpowiednim sądem. Po złożeniu  przysięgi oraz otrzymaniu licencji, tłumacz przysięgły może rozpocząć wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych.

Rodzaje tłumaczonych dokumentów o mocy prawnej

Tłumaczenia uwierzytelnione obejmują szeroką grupę dokumentów, są to m.in.: umowy o pracę, umowy najmu, zwolnienia lekarskie, dokumentacje medyczne, polisy ubezpieczeniowe, akty notarialne, pełnomocnictwa, certyfikaty rezydencji, KRS, dokumenty finansowe, prawa jazdy, dowody osobiste, legitymacje, świadectwa pracy, świadectwa szkolne, zaświadczenia o statusie studenta, dyplomy ukończenia szkół wyższych oraz kursów, faktury zakupu, dokumenty rejestracyjne pojazdów, testamenty, akty zgonu, akty małżeństwa czy akty urodzenia.

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, jedna strona wykonanego tłumaczenia to 1125 znaków ze spacjami. Każda kolejna rozpoczęta strona liczona jest jako pełna. Koszt wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego może się nieco różnić w zależności od rodzaju tekstu, terminu realizacji, stanu dokumentu oraz kilku innych czynników.