You are currently viewing Błędy w tłumaczeniach przysięgłych – konsekwencje prawne

Błędy w tłumaczeniach przysięgłych – konsekwencje prawne

Niezależnie od pełnionego zawodu, każdy z nich jest obarczony ryzykiem popełnienia błędu. Zawód tłumacza nie jest wyjątkiem, dlatego też w przetłumaczonej treści zdarzają się niekiedy pomyłki. Jednak niektóre z nich wiążą się z konsekwencjami prawnymi, związanymi z nienależycie wykonaną umową. Błędy w tłumaczeniach przysięgłych odnoszą się nie tylko do odpowiedzialności cywilnoprawnej, lecz także do odpowiedzialności zawodowej.

Tłumacz przysięgły – zawód zaufania publicznego

Niezależnie od rodzaju realizowanego tłumaczenia, za każde uchybienie w zleceniu tłumacz jest odpowiedzialny przed klientem. Kwestie związane z niewykonaniem bądź nienależytym wywiązaniem się z umowy dokładnie regulują przepisy prawne. Zawarte są w nich także informacje odnośnie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Dokładny zapis znajduje się w kodeksie cywilnym (ustawie z dnia 23.04.1964r. Dz.U. z 2017, poz. 459 wraz z późniejszymi zmianami). Normy te znajdują się w księdze trzeciej kodeksu – w zobowiązaniach. Niezależnie od konsekwencji, tłumaczenie powinno być zawsze wykonane rzetelnie, precyzyjnie i terminowo.

Błędy w tłumaczeniach przysięgłych – sankcje wobec tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły wykonuje zawód zaufania publicznego. W Polsce termin ten funkcjonuje na mocy art. 17. Konstytucji z dn. 2 kwietnia 1997 roku. Tłumacz przysięgły objęty jest zatem określonymi regulacjami odnośnie popełniania błędów w sztuce oraz skutkami, które powstały w momencie zaistnienia niedociągnięć. Jeżeli osoba pełniąca zawód tłumacza przysięgłego postępuje niezgodnie z przepisami, podlega ona wówczas odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jest to poważne uchybienie, bowiem w myśl artykułu 24 wspomnianej ustawy, wojewoda lub Minister Sprawiedliwości złożyć mogą wniosek, który następnie doprowadzić może do wszczęcia postępowania przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej. W sytuacji, gdy tłumacz zrealizuje zlecenie niestarannie bądź wadliwie, mogą być zastosowane określone sankcje:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • zawieszenie w wykonywaniu zawodu – od 3 do 6 miesięcy,
  • odebranie prawa możliwości wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, z koniecznością ponownego przystąpienia do egzaminu, który odbyć się może nie wcześniej niż po dwóch latach od dnia wydania decyzji przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej.

Kiedy tłumacz może być pociągnięty do odpowiedzialności?

Dodatkowo, postępowanie wobec tłumacza przysięgłego może być wszczęte także w sytuacji, gdy nie chce on realizować usługi tłumaczenia zlecanej przez organy administracji publicznej, prokuraturę, sądy bądź policję. Nie są poczynione wobec niego żadne kroki prawne, jeżeli odmowa wiąże się z priorytetowymi okolicznościami.

Zawód tłumacza przysięgłego jest zatem obarczony dużą odpowiedzialnością. Jakiekolwiek uchybienie na etapie wykonywania tłumaczenia doprowadzić może do poważnych konsekwencji. Tłumacz przysięgły musi być wyjątkowo rzetelny, odpowiedzialny oraz kompetentny.