You are currently viewing Jak wyglądają tłumaczenia ustaw?

Jak wyglądają tłumaczenia ustaw?

Tłumaczenia to szeroka kategoria, obejmująca różnego typu tłumaczenia, dzielące się przede wszystkim na pisemne, ustne bądź uwierzytelnione. Dużym wyzwaniem dla osób zajmujących się tym fachem są tłumaczenia ustaw, bowiem akty prawne cechują się wysokim stopniem trudności. Znajomość słownictwa i zasad gramatycznych języka obcego bywają bardzo często niewystarczające. Jak wyglądają tłumaczenia ustaw i kto powinien się nimi zajmować?

Komu powierzyć tłumaczenie ustaw?

Tłumaczenie treści prawniczych wymaga znajomości terminologii branży tego typu, zarówno w języku źródłowym, jak i docelowym. Normy prawne bywają niekiedy szczególnie zawiłe i skomplikowane. Bardzo często odczytanie oraz zrozumienie danych niuansów prawniczych sprawiają nam trudność, nic dziwnego zatem, że tłumacz może mieć niekiedy duży problem z przetłumaczeniem danych norm prawnych. Dlatego też tłumaczenie ustaw oraz każdego typu dokumentów z zakresu prawa powierzyć należy tłumaczowi przysięgłemu. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego wiązać się powinno nie tylko z dużą wiedzą z zakresu prawa, ale także ze zdobytym przez lata doświadczeniem. Niestety wiele osób bagatelizuje kwestie tego typu i powierza tłumaczenie ustaw bądź innego rodzaju dokumentacji prawniczej tłumaczom zwykłym. Wówczas wiąże się to z możliwością otrzymania tłumaczenia niskiej jakości z błędami językowymi, bowiem zwykły tłumacz, który nie posiada wiedzy prawniczej, nigdy nie będzie w stanie zrealizować tłumaczenia na tak wysokim poziomie, jak tłumacz przysięgły.

Specyfika słownictwa z zakresu prawa

Ustawy prawne cechują się zawiłym językiem, bardzo często zrozumiałym wyłącznie dla osób, które piastują stanowisko związane z branżą prawniczą. Trudne do zrozumienia słowa i prawnicza terminologia sprawiać mogą problemy w interpretacji aktów prawnych.

Oczywiście błędne tłumaczenie ustawy bądź innego rodzaju aktu prawnego czy dokumentu, zawierającego słownictwo prawnicze, wiąże się nie tylko z możliwością otrzymania źle zrealizowanego tłumaczenia. Dokument o mocy prawnej, przetłumaczony błędnie, może przynieść osobie, która przedkłada go w danej instytucji, konsekwencje prawne.

Jak tłumaczyć należy nazwy ustaw w języku angielskim?

Warto nadmienić, że szczególną uwagę zwrócić należy także na tłumaczenie tytułów ustaw. Panują konkretne zasady, do których należy się stosować. Pierwszym z pytań, które się nasuwa, może być, jak wyglądać powinna kolejność słów w tytule ustawy? Czy należy umieścić wyrazy po kolei, czy kolejność jest obojętna? Zasady mówią, iż konieczne jest dostosowanie się do języka docelowego. Zatem tłumacząc tytuły ustaw, dostosować musimy się do konwencji języka obcego, w jakim realizowane jest tłumaczenie.

Odnośnie krajów anglosaskich, w tytułach ustaw pojawia się wyłącznie rok chwalenia danego dokumentu. W odróżnieniu oczywiście od Polski, gdzie w tytule zawarta jest pełna data dzienna. Generalnie przyjmuje się ogólnie panujące zasady, w odniesieniu do tłumaczenia tytułów ustaw na język angielski. Przede wszystkim odwrócony jest szyk wyrazów, wyeliminowane są przyimki oraz wszelkie rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki oraz zaimki zapisywane są dużą literą.