You are currently viewing Kim jest tłumacz konsekutywny?

Kim jest tłumacz konsekutywny?

Kim jest tłumacz konsekutywny?

Tłumaczenie konsekutywne należy do kategorii ustnych przekładów treści z języka źródłowego na język docelowy. Ze względu na formę, tłumaczenie to bywa niekiedy nazywane następczym, ponieważ następuje po zakończonej wypowiedzi. Czynność ta wymaga od tłumacza perfekcyjnej znajomości języka obcego, jak i również wielu innych umiejętności. Sprawdź, dlaczego tłumacz konsekutywny to zawód trudny i wymagający.

Kiedy wykorzystywane jest tłumaczenie konsekutywne?

Tłumacz konsekutywny znajduje się zazwyczaj w bliskim otoczeniu osoby mówiącej. W zależności od preferencji, mówca może swoją wypowiedź dzielić na fragmenty dłuższe, bądź krótsze. Dłuższe z nich bywają dla tłumacza łatwiejsze w translacji, bowiem może on lepiej zrozumieć sens przemówienia. Długie fragmenty mogą być jednak problematyczne, ponieważ wymagają one od tłumacza dobrej pamięci. Wówczas konieczne jest wyodrębnienie i zapamiętanie głównych założeń pojawiających się w wypowiedzi. Najczęściej tłumaczenie konsekutywne wykorzystywane jest na spotkaniach biznesowych, prezentacjach, szkoleniach, negocjacjach, podczas przemówień polityków, konferencji prasowych czy wywiadów.

Tłumaczenie oparte na notatkach

Tłumaczenie konsekutywne opiera się na przedstawieniu treści w odpowiedni sposób tak, aby odbiorcy zinterpretowali przemówienie właściwie. Ogromną rolę odrywa zatem umiejętność sporządzania perfekcyjnych notatek. Podczas trwającej wypowiedzi, tłumacz konsekutywny zapisuje najistotniejsze jej punkty, aby następnie móc się nimi wspomóc. Nie jest to wyłącznie zwykła treść, ale również symbole, rysunki, skróty, czy słowa kluczowe. Warto wspomnieć, iż przekład na język docelowy zawsze jest wypowiedzią krótszą, ponieważ tłumacz analizuje otrzymaną treść i skupia się na najważniejszych informacjach. Przetłumaczenie wypowiedzi w sposób dosłowny wiązać by się mogło z niezrozumieniem jej przez słuchaczy w oczekiwany przez mówcę sposób. Treść mogłaby brzmieć nielogicznie i zatracony zostałby jej pierwotny sens. Osoba dokonująca tłumaczenia – podobnie jak główny mówca – wypowiada zdania w pierwszej osobie liczby pojedynczej.

Jakie umiejętności posiadać powinien tłumacz konsekutywny?

Tłumaczenia ustne zaliczane są do najtrudniejszych rodzajów przekładu treści na język obcy. Wymagają od tłumacza nie tylko perfekcyjnej znajomości języka źródłowego, ale również odporności na stres, dobrej pamięci, koncentracji oraz umiejętności analitycznych. Istotne jest również doświadczenie i odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Tłumacz musi w błyskawicznym tempie zarejestrować wypowiedź, następnie prawidłowo ją zrozumieć, aż w końcu poprzez poprawne zdania gramatyczne przełożyć ją na język docelowy. Problem stanowić może fachowe i branżowe słownictwo, którym mówca operuje podczas wygłaszania przemówienia. Zdarza się również, iż osoba przemawiająca mówi niewyraźnie bądź ma lekką wadę wymowy, wówczas dokładne zrozumienie treści jest nieco utrudnione. Nie każdy zatem pozwolić sobie może na wykonywanie zawodu tłumacza konsekutywnego.