You are currently viewing Tłumaczenia chemiczne kart charakterystyki substancji

Tłumaczenia chemiczne kart charakterystyki substancji

Tłumaczenia chemiczne kart charakterystyki substancji to zadanie o wysokim stopniu trudności. Tłumaczenie wykonane musi być przez doświadczonego i rzetelnego tłumacza, który dysponuje niezbędną wiedzą z zakresu chemii. Dokładność oraz staranność są kluczowe, bowiem jakakolwiek pomyłka wiązać się może z poważnymi konsekwencjami.

Bezpieczeństwo substancji i preparatów

Tłumaczenia specjalistyczne są szczególnym rodzajem tłumaczeń. Przekład tego typu wymaga od tłumacza nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale przede wszystkim znajomości branżowego słownictwa z danej dziedziny. Tłumaczenia chemiczne kart charakterystyki substancji wpisują się w kategorię tłumaczeń specjalistycznych.Zrealizowane tłumaczenie staje się narzędziem służącym do przekazywania użytkownikom informacji odnośnie bezpieczeństwa zakwalifikowanych substancji oraz preparatów.

Treść zawarta w tłumaczeniach chemicznych kart charakterystyki (SDS) zgodna jest z informacjami zamieszczonymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego.

Co obejmuje tłumaczenie chemiczne kart charakterystyki substancji?

Tłumaczenie o charakterze chemicznym zrealizowane musi być niezwykle starannie. Kompetentny tłumacz zadbać musi o zachowanie wszelkich wymogów prawnych, bowiem jakość tłumaczeń chemicznych kart charakterystyki jest kluczowa. Rzetelność tłumaczenia może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie bądź życie drugiej osoby. Najczęściej tłumaczenia z dziedziny chemii realizowane są przez specjalistów dysponujących kierunkowym wykształceniem (chemia lub inżynieria środowiskowa). Nierzadko wykonanie tłumaczenia chemicznego wiąże się z zaangażowaniem wielu ekspertów oraz przeprowadzeniem licznych konsultacji.

Tłumaczenie chemicznych kart charakterystyki substancji obejmuje:

  • tłumaczenie dokumentu,
  • rzetelną weryfikację przez drugiego specjalistę z uwzględnieniem obowiązujących wymogów normy 17100:2015,
  • harmonizację z polskimi normami prawnymi w odniesieniu do informacji zawartych w dokumencie oryginalnym.

Na podstawie jakich dokumentów wykonywane jest tłumaczenie kart charakterystyki?

Karta charakterystyki chemicznej substancji utrzymana jest w ujednoliconym formacie SDS, z uwzględnieniem obowiązujących wymogów, dzięki czemu dokument rozpoznawalny jest w każdym państwie należącym do Unii Europejskiej.

Tłumaczenie kart realizowane jest na podstawie:

  • Wymagań odnoszących się do kart charakterystyki opisanych w Tytule IV, art. 31 Rozporządzenia REACH oraz wytycznych do ich sporządzania opisanych w Załączniku II do rozporządzenia.
  • Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin – CLP.
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445 z późn. zm.).